Pozvánka na XIII. zasadnutie Miestneho zastupiteľstva MČ Košice - Sever

 

                                                                                                P O Z V Á N K A

V zmysle ustanovenia § 15 ods. 2 písm. a) zákona č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov

                                                                                                   z v o l á v a m

                                                           XIII.  zasadnutie Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice - Sever, ktoré sa uskutoční dňa

                                                                               12.  marca  2021  (piatok)  o  15. 00  hod.        

                                                       v zasadačke Miestneho úradu MČ Košice – Sever, Festivalové námestie 2, Košice

s týmto navrhovaným programom:

 1. Otvorenie zasadnutia
 2. Určenie overovateľov zápisnice, zapisovateľa, voľba návrhovej, mandátovej a volebnej komisie
 3. Schválenie programu rokovania
 4. Voľba kontrolóra Mestskej časti Košice - Sever
 5. Správa o činnosti starostu MČ Košice – Sever   
 6. Informácia o plnení úloh vyplývajúcich z uznesení MZ MČ Košice – Sever
 7. Správa kontrolóra MČ Košice – Sever o výsledkoch kontrolnej činnosti za mesiace január až marec 2021
 8. Informácia o zmene rozpočtu – rozpočtovom opatrení starostu MČ Košice – Sever na rok 2020  (6. rozpočtové opatrenie)
 9. Návrh Programového rozpočtu MČ Košice – Sever na roky 2021- 2023
 10. Informácia o stavebných aktivitách v MČ Košice – Sever
 11. Interpelácie a dopyty poslancov
 12. Rôzne
 13. Záver                                                                                                                                                                                                      

 

 

                                                                                   Ing. František Ténai, MBA  v. r.

                                                                                                       starosta