Pozvánka na XI. zasadnutie Miestneho zastupiteľstva MČ Košice - Sever

MESTSKÁ ČASŤ KOŠICE - SEVER

Košice, 17. septembra 2020

P O Z V Á N K A

 

                                                      V zmysle ustanovenia § 15 ods. 2 písm. a) zákona č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov

z v o l á v a m

XI.  zasadnutie Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice - Sever,

ktoré sa uskutoční dňa

25.  septembra  2020  (piatok)  o  15. 00  hod.        

v zasadačke Miestneho úradu MČ Košice – Sever, Festivalové námestie 2, Košice

s týmto navrhovaným programom:

 1. Otvorenie zasadnutia
 2. Určenie overovateľov zápisnice, zapisovateľa, voľba návrhovej a mandátovej komisie
 3. Schválenie programu rokovania
 4. Správa o činnosti starostu MČ Košice – Sever  
 5. Informácia o plnení úloh vyplývajúcich z uznesení MZ MČ Košice – Sever
 6. Správa kontrolóra MČ Košice – Sever o výsledkoch kontrolnej činnosti za mesiace jún až september 2020
 7. Monitorovacia správa Programového rozpočtu MČ Košice – Sever k 30.06.2020
 8. Informácia o zmene rozpočtu – rozpočtovom opatrení starostu MČ Košice – Sever na rok 2020  (3. rozpočtové opatrenie)
 9. Návrh zmeny Programového rozpočtu MČ Košice – Sever na rok 2020
 10. Oboznámenie s výsledkami kontroly vykonanej NKÚ SR
 11. Informácia o mimosúdnej dohode
 12. Doplňujúca voľba prísediacej OS KE I na volebné obdobie r. 2018 - 2021
 13. Informácia o stavebných aktivitách v MČ Košice – Sever
 14. Pravidlá udeľovania ocenení osobnostiam v Mestskej časti Košice - Sever
 15. Interpelácie a dopyty poslancov
 16. Rôzne
 17. Záver                                                                                                                                                                                                      

                                                                                   Ing. František Ténai, MBA  v. r.    

                                                                                                    starosta

 

MATERIÁLY NÁJDETE TU!