Pozvánka na X. zasadnutie Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice - Sever

MESTSKÁ ČASŤ KOŠICE - SEVER

 

P O Z V Á N K A

 

                                                                                 V zmysle ustanovenia § 15 ods. 2 písm. a) zákona č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov

 

z v o l á v a m

 

X.  zasadnutie Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice - Sever,

 

ktoré sa uskutoční dňa

 

29. júna 2020 (pondelok) o 15. 00 hod. 

v zasadačke Miestneho úradu MČ Košice – Sever, Festivalové námestie 2, Košice

 

s týmto navrhovaným programom:

 

 1. Otvorenie zasadnutia
 2. Určenie overovateľov zápisnice, zapisovateľa, voľba návrhovej a mandátovej komisie
 3. Schválenie programu rokovania
 4. Správa o činnosti starostu MČ Košice – Sever  
 5. Informácia o plnení úloh vyplývajúcich z uznesení MZ MČ Košice – Sever
 6. Návrh zmeny Programového rozpočtu MČ Košice – Sever na rok 2020 (2. rozpočtové opatrenie)
 7. Návrh mimosúdnej dohody
 8. Informácia o činnosti Komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov MZ MČ Košice – Sever
 9. Harmonogram plánovaných zasadnutí Miestnej rady a Miestneho zastupiteľstva MČ Košice – Sever na 2. polrok 2020
 10. Informácia o stavebných aktivitách v MČ Košice – Sever
 11. Interpelácie a dopyty poslancov
 12. Rôzne
 13. Záver                                                                                                                                                                                         

 

 

                                                                                                                                                     Ing. František Ténai, MBA v. r.

                                                                                                                                                                         starosta

 

Materiály na Mieste zastupiteľstvo nájdete TU

Prílohy: