Pozvánka na VII. zasadnutie Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice - Sever

P O Z V Á N K A

V zmysle ustanovenia § 15 ods. 2 písm. a) zákona č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov

z v o l á v a m

VII.  zasadnutie Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice - Sever,

ktoré sa uskutoční dňa

16.  decembra  2019  (pondelok)  o  15. 00  hod.        

v zasadačke Miestneho úradu MČ Košice – Sever, Festivalové námestie 2, Košice

s týmto navrhovaným programom:

 1. Otvorenie zasadnutia
 2. Určenie overovateľov zápisnice, zapisovateľa, voľba návrhovej a mandátovej komisie
 3. Schválenie programu rokovania
 4. Správa o činnosti starostu MČ Košice – Sever  
 5. Informácia o plnení úloh vyplývajúcich z uznesení MZ MČ Košice – Sever
 6. Správa kontrolóra MČ Košice – Sever o výsledkoch kontrolnej činnosti za mesiace október až december 2019
 7. Ročná správa o činnosti kontrolóra Mestskej časti Košice – Sever za rok 2019
 8. Návrh Plánu kontrolnej činnosti kontrolóra MČ Košice – Sever na 1. polrok 2020
 9. Informácia o zmene rozpočtu – rozpočtovom opatrení starostu MČ Košice – Sever (5. rozpočtové opatrenie)
 10. Návrh zmeny Programového rozpočtu MČ Košice – Sever na rok 2019 (6. rozpočtové opatrenie)
 11. Návrh Programového rozpočtu MČ Košice – Sever na roky 2020 - 2022
 12. Návrh na odpis starších a nevymožiteľných pohľadávok
 13. Informácia o stavebných aktivitách v MČ Košice – Sever
 14. Harmonogram plánovaných zasadnutí Miestnej rady a Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice – Sever na polrok 2020
 15. Interpelácie a dopyty poslancov
 16. Rôzne
 17. Záver                                                                                                                                                                                                                                            Ing. František Ténai, MBA  v. r.   
                                                                                           starosta