Pozvánka na III. zasadnutie Komisie sociálnej

                                                   Komisia sociálna Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice – Sever   
 
                                                                                            P O Z V Á N K A 
 
       Týmto Vás pozývam na 3. zasadnutie Komisie sociálnej Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice – Sever, ktoré sa uskutoční dňa 
 
                                                                                  11.06.2019 /utorok/ o 15.00 hod.  


                                                         v priestoroch altánku Zariadenia opatrovateľskej služby, Ťahanovské riadky 91, Košice
       v príp. nepriaznivého počasia v zasadačke Miestneho úradu Mestskej časti Košice – Sever, Festivalové námestie 2, Košice  

Program:  

1. Otvorenie zasadnutia a privítanie prítomných  
2. Schválenie programu rokovania  
3. Oboznámenie sa s priestormi zariadenia opatrovateľskej služby  
4. Informácia o realizovaných a plánovaných aktivitách  
5. Rôzne
6. Záver             
 
                                             Ing. Vladimír Puškár v.r.                      
                                          predseda Komisie sociálnej