Pozvánka na III. zasadnutie Komisie rozvoja

 

Komisia rozvoja Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice - Sever

 

 

P O Z V Á N K A

 

 

             Pozývam Vás na 3. zasadnutie Komisie rozvoja Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice - Sever, ktoré sa uskutoční dňa:

                                                          

10.06.2019  /pondelok/ o 15.00 hod.

 

v priestoroch zasadačky Miestneho úradu Mestskej časti Košice – Sever,

Festivalové  námestie 2, 040 01 Košice

 

Program:

                                   

1. Otvorenie

2. Schválenie programu rokovania

3. Supermarket FRESH – pripomienky a návrhy od občanov k investičnému zámeru

4. Výbeh pre psov  Park duklianskych obetí – informácia o návrhu opatrení

5. Informácia o stavebných aktivitách

5. Rôzne

6. Záver

 

 

 

 

 

S pozdravom

 

                                                                                                         Ing.  Mária Tomášová, v.r.

                                                                                                                predseda  komisie