Pozvánka na III. zasadnutie Komisie finančnej

Komisia finančná Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice – Sever

 

Košice, 04.06.2019

P O Z V Á N K A

 

Pozývam Vás na zasadnutie Komisie finančnej Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice – Sever, ktoré sa uskutoční

 

dňa 17.06.2019 (pondelok) o 15.00 hod.

 

v priestoroch zasadačky Miestneho úradu Mestskej časti Košice – Sever, Festivalové námestie 2, 040 01 Košice.

 

Program:

 

  1. Otvorenie
  2. Návrh Záverečného účtu MČ Košice – Sever za rok 2018 
  3. Plnenie PR k 30.04.2019
  4. Návrh zmeny Programového rozpočtu MČ Košice – Sever na rok 2019 (2. rozpočtové opatrenie)
  5. Analýza príjmov a výdavkov trhovísk za roky 2012 – 2019
  6. Rôzne
  7. Záver

S pozdravom

 

 

 

                                                                                                    Ing. Ladislav Kuczik v. r.

                                                                                                   predseda komisie finančnej