Pozvánka na 6. zasadnutie Komisie kultúry a podpory komunít Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice – Sever 13.3.2024

Komisia kultúry a podpory komunít 

Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice – Sever

 

 

P O Z V Á N K A

 

Pozývam Vás na 6. zasadnutie Komisie kultúry a podpory komunít Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice – Sever,

ktoré sa uskutoční dňa

 

13. marca 2024 /streda/ o 16.00 hod.

 

v zasadačke Miestneho úradu Mestskej časti Košice – Sever,

Festivalové námestie 2, Košice

 

 

 

 

Program:

  1. Otvorenie
  2. Schválenie programu rokovania
  3. Využitie Spoločensko-kultúrneho centra MČ Košice - Sever v roku 2024
  4. Návrh Programového rozpočtu MČ Košice - Sever na roky 2024-2026 / PROGRAM 4: KULTÚRA A ŠPORT
  5. Míľa pre mamu, Svetový deň rodiny, Aktivity na Košickom hrade
  6. Plánované kultúrne podujatia na prvý polrok 2024
  7. Participatívny rozpočet pre oblasť kultúry a podpory komunít
  8. Návrhy na udelenie ocenení Osobnosť MČ Košice - Sever za rok 2023
  9. Rôzne
  10. Záver

      

                          

                                                                                                                                     Mgr. Igor Kupec

                                                                                                                                    predseda komisie

 

 

Návrh Programového rozpočtu MČ Košice - Sever na roky 2024-2026