Pozvánka na 18. zasadnutie Komisie kultúry MZ Košice - Sever

Komisia kultúry Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice - Sever

P O Z V Á N K A

Pozývam Vás na 18. zasadnutie Komisie kultúry Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice - Sever, ktoré sa uskutoční dňa

19. september 2022 o 15.00 hod. (pondelok)

v zasadačke Miestneho úradu MČ Košice - Sever

Program:

  1. Otvorenie
  2. Kontrola uznesení
  3. Kultúrne a športové akcie za predchádzajúce obdobie
  4. Plánované akcie na kalendárny rok 2022
  5. Monitorovacia správa Programového rozpočtu Mestskej časti Košice – Sever

          k 30.06.2022

  1. Zmena Programového rozpočtu MČ Košice – Sever / Program 4
  2. Vyhodnotenie činnosti Komisie kultúry za volebné obdobie 2018 - 2022
  3. Rôzne
  4. Záver.

S pozdravom

                                                                                                      

 

                                                                                                           Mgr. Mária Sadovská, v. r.

                                                                                                                   predseda komisie