Pozvánka na 17. zasadnutie Komisie sociálnej Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice - Sever

Komisia sociálna Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice – Sever   

P O Z V Á N K A

Týmto Vás pozývam na 17. zasadnutie Komisie sociálnej Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti

Košice – Sever, ktoré sa uskutoční dňa

                                                                                                    13.09.2022 (utorok) o 15.00 hod.

v priestoroch zasadačky Miestneho úradu Mestskej časti Košice – Sever

 Festivalové námestie 2, Košice

Program:

 1. Otvorenie zasadnutia a privítanie prítomných
 2. Schválenie programu rokovania
 3. Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mesta Košice a jeho funkčnej oblasti 2022 - 2027
 4. Koncepcia postupného ukončovania bezdomovectva a riešenie nelegálnych osídlení na území mesta Košice 2022 - 2030
 5. Komunitný plán sociálnych služieb mesta Košice 2022 - 2030- aktualizácia
 6. Informovanie o priebehu projektu Poskytovanie opatrovateľskej služby Mestskou časťou Košice – Sever
 7. Informovanie o zabezpečovaní stravovania  Mestskou časťou Košice – Sever
 8. Zmena Programového rozpočtu Mestskej časti Košice – Sever – Program 6
 9. Monitorovacia správa Programového rozpočtu Mestskej časti Košice – Sever k 30.06.2022
 10. Diskusia
 11. Záver

 

 

                                                                                                                                             Ing. Vladimír Puškár v. r.

                                                                                                                                         predseda Komisie sociálnej