Pozvánka na 16. zasadnutie Komisie sociálnej Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice – Sever

Komisia sociálna Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice – Sever 

P O Z V Á N K A

Týmto Vás pozývam na 16. zasadnutie Komisie sociálnej Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti

Košice – Sever, ktoré sa uskutoční dňa

                                                                                                        14.06.2022 (utorok) o 15.00 hod.

v priestoroch zasadačky Miestneho úradu Mestskej časti Košice – Sever

 Festivalové námestie 2, Košice

Program:

  1. Otvorenie zasadnutia a privítanie prítomných
  2. Schválenie programu rokovania
  3. Návrh na posun hranice výšky dôchodku pre priznanie účelového finančného príspevku na stravovanie dôchodcov
  4. Informácia o pripravovanej zmene Programového rozpočtu MČ Košice – Sever v roku 2022 – Program 6
  5. Diskusia
  6. Záver

 

 

                                                                                                                                             Ing. Vladimír Puškár v. r.

                                                                                                                                          predseda Komisie sociálnej