Pozvánka na 1. zasadnutie Komisie sociálnej MZ MČ Košice -Sever

P O Z V Á N K A

 

Týmto Vás pozývam na 1. zasadnutie Komisie sociálnej Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice – Sever, ktoré sa uskutoční dňa

13.02.2019 /streda/ o 15.00 hod.

v priestoroch zasadačky Miestneho úradu Mestskej časti Košice – Sever

Festivalové námestie 2, 040 01 Košice

 

Program:

  1. Otvorenie zasadnutia a privítanie prítomných
  2. Schválenie programu rokovania
  3. Voľba podpredsedu Komisie sociálnej
  4. Informácia o členoch Komisie sociálnej z radov neposlancov
  5. Prezentácia sociálnych služieb Mestskej časti Košice – Sever
  6. Návrh Programového rozpočtu na rok 2019 – Program 6
  7. Rôzne
  8. Záver

                              

                                              

           

 

                                                                                        Ing. Vladimír Puškár v.r.

                                                                                    predseda Komisie sociálnej