Pozvánka na 1. zasadnutie Komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov MZ Košice- Sever

P O Z V Á N K A

 

 

Pozývam Vás na 1. zasadnutie Komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov, ktoré sa uskutoční dňa

 

18. februára 2019 (pondelok) o 15.00 hod.

 

v zasadačke Miestneho úradu MČ Košice - Sever, Festivalové námestie 2, Košice

 

 

s týmto programom:

 

  1. Otvorenie
  2. Schválenie programu rokovania
  3. Kontrola oznámení o majetkových pomeroch verejných funkcionárov
  4. Rôzne
  5. Záver                                                                                                 

                                                                                   

                                                                                                        

                                                                                                         

 

                                                                                                  JUDr. Andreja Takáčová, v. r.

                                                                                                            predseda komisie