Posunutie septembrového termínu rokovania Miestneho zastupiteľstva Severu

OZNAM

Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice – Sever sa posúva z plánovaného termínu 11.9.2013 (streda) na 19.9.2013 (štvrtok).

Uvedená zmena bola prerokovaná v rámci Miestnej rady konanej dňa 28.8.2013.

O presnom čase a programe rokovania budeme informovať obvyklým spôsobom - pozvánkou zverejnenou týždeň pred termínom MZ, na vývesných tabuliach a na internete.

 

Marián Gaj

starosta