Oznámenie verejnou vyhláškou "Košice-Výstavba DTS Čičky, úprava NN a DP"

Spoločnosť Východoslovenská distribučná a.s. prostredníctvom Enerpo, s.r.o. pripravuje realizáciu stavby, ktorej obsahom je výstavba novej stožiarovej transformačnej stanice, VN prípojky  a vyvedenie výkonu z trafostanice do existujúcej NN vzdušnej siete.

Názov stavby: "Košice-Výstavba DTS Čičky, úprava NN a DP"

Predpokladaný termín realizácie stavby : rok 2017

Vyvesené: 29.07.2016

Zvesené: 30.08.2016