Oznámenie "Územný plán HSA Košice, Zmeny a doplnky 2018"

Obstarávateľ strategického dokumentu - Mesto Košice, predložil Okresnému úradu Košice, odboru starostlivosti o životné prostredie oznámenie o strategickom dokumente "Územný plán Košice, Zmeny a doplnky 2018".

Do správy o hodnotení územnoplánovacej dokumentácie je možné nahliadnuť v budove Miestneho úradu mestskej časti Košice-Sever do 16.07.2018.  Oznámenie o strategickom dokumente "Územný plán HSA Košice, Zmeny a doplnky 2018" je zverejnené na internetovej stránke MŽP SR spolu so správou: http://www.enviroportal.sk/sk/eia .

Vyvesené: 06.07.2018

Zvesené: 17.07.20218