Oznámenie "Stratégia rozvoja dopravy a dopravných stavieb mesta Košice"

Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja v zmysle §14 ods.4 zákona č.24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,  vydal záverečné stanovisko z posúdenia strategického dokumentu "Stratégia rozvoja dopravy a dopravných stavieb mesta Košice", ktorého obstarávateľom je Mesto Košice, Trieda SNP 48/A, 040 01 Košice.

Do záverečného stanoviska je možné nahliadnuť v kancelárii č.208,  II.poschodie , MÚ MČ Košice-Sever -oddelenie rozvoja mestskej časti, Festivalové námestie č.2 v Košiciach , každý pracovný deň počas stránkových hodín najmenej po dobu 30 dní od  zverejnenia informácie o jeho doručení, t.j. do 06.10.2016.

 

Vyvesené: 07.09.2016

Zvesené: 07.10.2016