Oznámenie - rozhodnutie MČ Košice – Sever o zmene predaja surového kravského mlieka na trhovisku pri OC Mier

Mestská časť   Košice – Sever  ako  správca  trhových miest s  ambulantným  predajom na území mestskej časti,  zastúpená  starostom  MČ  Ing. Františkom Ténaiom, v zmysle § 5 ods. 1 VZN MČ  Košice - Sever  č. 47  o  podmienkach  predaja  výrobkov   a    poskytovania  služieb na trhových miestach na území  Mestskej časti  Košice - Sever   a  Dodatku  č. 1  k  VZN  č. 47,  ktorý nadobudol účinnosť dňom 28.10.2015  zverejňuje

 

rozhodnutie  Mestskej časti  Košice - Sever

 

o   zmene  predaja  surového  kravského  mlieka  na  trhovisku  MČ  Košice – Sever,  Nám. Jána Mathého v Košiciach,   v dôsledku  ukončenia predaja spoločnosťou  MKM  STRED,  spol.  s.r.o.,   Prešovská  73,   Družstevná pri Hornáde   a    začatím  predaja  spoločnosťou Poľnohospodárske družstvo Paňovce,  Paňovce 203, 044 71 Paňovce,  poskytujúcou predaj mlieka, mliečnych a múčnych  výrobkov,   z predajného  mobilného  zariadenia  -  Mliečny  expres  PD  Paňovce,   

 

 počnúc dňom  20.03.2019, jedenkrát v týždni – streda od 11.15 hod. do  11.45 hod.,

        Trhovisko   MČ  Košice – Sever  pri  OC Mier,  Nám.  Jána Mathého  v  Košiciach.