Oznámenie realizácie stavby verejnou vyhláškou

Spoločnosť Východoslovenská distribučná a.s., Mlynská 31, Košice pripravuje realizáciu stavby "Košice-ul. Stará spišská cesta, Detvianska - zriadenie NN prepoja" a preto oznamuje vlastníkom a užívateľom nehnuteľností vstup na nehnuteľnosti, ktoré majú byť predmetnou stavbou dotknuté. Stavba bude realizovaná od 06/2023.

Vyvesené: 19.05.2023

Zvesené: 17.08.2023