Oznámenie realizácie stavby verejnou vyhláškou

Spoločnosť Východoslovenská distribučná, a.s. zabezpečuje prípravné práce a realizáciu nižšie uvedenej stavby, ktorá je vyvolaná nevyhovujúcim stavom jesvujúcej NN vzdušnej siete. Názov stavby: "Košice ul. Zvolenská, Palmová - úprava NN a DP". Stavba (vrátane prípravných prác) bude realizovaná od 04/2022. Východoslovenská distribučná, a.s. týmto oznamuje vlastníkom a užívateľom nehnuteľností vstup na nehnuteľnosti, ktoré majú byť predmetnou stavbou dotknuté. Po ukončení výkopových prác prístupové komunikácie a terén budú uvedené do pôvodného stavu. Kontaktná osoba: stavbyvedúci, Vladimír Kondrád: tel.:0918 630 784                                                                                                                                                                                                                                           

Vyvesené: 31.04.2022