Oznámenie o zverejnení zámeru priameho prenájmu

Oznámenie Mestskej časti Košice - Sever o zverejnení zámeru priameho prenájmu podľa ustanovenia § 9a ods. 5, 9 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v z. n. p.


Prenajímateľ: Mestská časť Košice - Sever, Festivalové nám. č. 2, 040 01 Košice


Predmet prenájmu: časť pozemku vo vlastníctve mesta Košice, ktorý bol zverený do správy Mestskej časti Košice - Sever na základe Zmluvy o zverení nehnuteľného majetku do správy č. 2000/00370/SMN/32 zo dňa 16.11.2000, a to časť parcely registra C KN č. 2677/1, katastrálne územie: Severné Mesto o výmere 115,65 m², druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria.


Účel prenájmu: dočasné parkovanie vozidiel


Doba prenájmu: doba neurčitá


Cena: minimálne ročné nájomné určené v súlade s Prílohou č. 4 k Štatútu mesta Košice, časť B.3 ods. 1 písm. e2-1) vo výške 3600,- eur.


K uvedenej nehnuteľnosti môžu záujemcovia písomne predložiť cenovú ponuku najneskôr v lehote do 15.12.2021 do 13,30 hod. Cenová ponuka musí obsahovať potrebné identifikačné údaje záujemcu, ponúknutú cenu a účel využitia predmetu nájmu. Cenovú ponuku je potrebné zaslať na adresu: Mestská časť Košice - Sever, Festivalové námestie č. 2, 040 01 Košice alebo osobne do Kancelárie prvého kontaktu počas úradných hodín v zalepenej obálke s označením „NEOTVÁRAŤ – zámer prenájmu nehnuteľnosti“. Bližšie informácie k predmetu priameho prenájmu je možné získať na tel. č. 0907291911. Zverejnený zámer nájdete na www.kosicesever.sk.

Prílohy: