Oznámenie o zániku mandátu poslanca Miestneho zastupiteľstva a o nastúpení náhradníka

Starosta Mestskej časti Košice - Sever oznamuje, že dňa 13.07.2018 zanikol podľa ustanovenia § 25 ods. 2 písm. j/ zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, mandát poslankyne Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice – Sever Ing. Anne Zimmermannovej.