Oznámenie o začatí územného konania verejnou vyhláškou a nariadenie ústneho pojednávania

Dňa 28.9.2016 podal navrhovateľ spoločnosť AS Development s.r.o., Národná trieda 56, Košice, návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby nazvanej "Nadstavba bytov - Obchodný dom MIER" na pozemkoch parcelné čísla 5519/5, 5519/3, 8284/1, 5476/1, v katastrálnom území Severné mesto (registra "C"). Uvedeným dňom bolo začaté územné konanie.