Oznámenie o začatí územného konania verejnou vyhláškou MK/A/2017/09609-05/I/SEL

Mesto Košice, pracovisko Košice-Staré mesto, ako vecne a miestne príslušný stavebný úrad oznamuje začatie územného konania verejnou vyhláškou "Pripojenie NN siete k pozemku parcela číslo 6956/192 v záhradkárskej lokalite Baňa Bankov, Košice", na pozemku par.č. 6956/212 v kat.území Severné mesto.

 

Vyvesené: 19.07.2017

Zvesené:  03.08.2017