Oznámenie o začatí územného konania verejnou vyhláškou č.473/2017-001-KnH

Obec Kostoľany nad Hornádom, vydala oznámenie o začatí územného konania o umiestnení stavby "Kostoľany nad Hornádom - lokalita Pstružník - rozšírenie NN distribučnej sústavy" na pozemkoch v kat.území Kostoľany nad Hornádom a kat.území Čermeľ.

Vyvesené: 13.11.2017

Zvesené: 28.11.2017