Oznámenie o začatí územného konania verejnou vyhláškou

Oznámenie o začatí územného konania pre líniovú stavbu "INS_FTTH_KE_Kavečany+BTS, Košice" na pozemkoch parcelné čísla 12423/1, 11334/501, 11331/501,11332/501 (evidovaných v registri E) v katastrálnom území Kavečany a na pozemkoch parcelné čísla 949/1, 1614/1, 955/1 (evidovaných v registri C) v katastrálnom území Kavečany.