Oznámenie o začatí územného konania o umiestnení líniovej stavby verejnou vyhláškou č. MK/A/2017/14164-06/II/MIN

Mesto Košice, pracovisko Košice-Západ ako vecne a miestne príslušný stavebný úrad vydal oznámenie o začatí územného konania o umiestnení líniovej stavby "V222,V473-Košice:ES Západ - Čičky - Kopa - zriadenie VN".

Vyvesené: 20.12.2017

Zvesené: 04.01.20187