Oznámenie o začatí územného konania MK/A/2024/07918-13/I/SEL

Mesto Košice, pracovisko Košice - Staré Mesto, Hviezdoslavova 7, Košice, ako vecne a miestne príslušný stavebný úrad I. oznamuje začatie územného konania na stavbu s názvom "Bytový dom VERDI, Suchodolinská ulica, Košice", na pzemkoch parc.č. 1051/6, 1052/2 (hlavná stavba) a 1518/1, 1050/2, 2155/11, 2155/10 (dopravné napojenie a prípojky na jednotlivé inžinierske siete v území) v katastrálnom území Čermeľ.