Oznámenie o začatí územného konania MK/A/2018/12909-03/I/STS

Mesto Košice, pracovisko Košice-Staré mesto, ako vecne a miestne príslušný stavebný úrad I.stupňa oznamuje začatie územného konania " Záhradné chatky 4x, lokalita Suchodolinská, Košice - SO 11-Rozšírenie NN el.distribučnej sústavy, SO 12-NN el.prípojky, SO 13 - Odberné el. zariadenia, SO 14 - Vodovod, SO 15 - Kanalizácia".

vyvesené: 01.08.2018

Zvesené: 16.08.2018