Oznámenie o začatí staveného konania verejnou vyhláškou MK/A/2022/24364

Mesto Košice, pracovisko Košice – Staré Mesto, Hviezdoslavova 7, Košice, ako vecne a miestne príslušný stavebný úrad I. stupňa oznamuje začatie stavebného konania na stavbu "Preložka NN vzdušného distribučného vedenia do zeme" na par.č. 11275/501, 11252, k.ú. Čermeľ.

Vyvesené: 29.12.2022

Zvesené: 13.01.2023