Oznámenie o začatí stavebného konania verejnou vyhláškou a upustenie od ústneho pojednávania

Dňa 29.4.2016 podal stavebník Marek Jaremko, Boženy Němcovej 14, Košice, na tunajší stavebný úrad žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavbu: "Stavebné úpravy v byte č. 17 na 5. poschodí, Boženy Němcovej 14, Košice", na pozemkoch parcelné čísla 2713,2714, v katastrálnom území Severné mesto (evidovaných v registri "C").

Uvedeným dňom bolo začaté stavebné konanie.