Oznámenie o začatí stavebného konania verejnou vyhláškou - MK/A/2022/07342-07/I/JAN

Mesto Košice, pracovisko Košice – Staré Mesto, Hviezdoslavova 7, Košice, ako vecne a miestne príslušný stavebný úrad I. stupňa oznamuje začatie stavebného konania verejnou vyhláškou na stavbu s názvom : "Rekonštrukcia plynovodov  Košice, Sever, Národná trieda".

Vyvesené: 30.06.2022

Zvesené: 15.07.2022