Oznámenie o začatí stavebného konania a upustenie od ústneho pojednávania č. MK/A/2018/11404-06/I/FOD

Stavebný úrad, pracovisko Košice-Staré Mesto vydal oznámenie o začatí stavebného konania "Rekonštrukcia plynovodov UO01593 Košice-Čermeľ" na pozemkoch parcelné čísla 5476/1, 5519/3, 8002,8218/1, 8220, 8284/1, 8284/2, 8284/3, 8284/4, 8284/5, 8284/6, 8284/7, 8284/8, 8284/9, 8341/1, 5551/44,8341/10,5551/41 v katastrálnom území Severné mesto.

Vyvesené: 14.06.2018

Zvesené: 29.06.2018