Oznámenie o začatí stavebného konania a upustenie od ústneho pojednávania

Mesto Košice, pracovisko Košice - Staré Mesto oznamuje začatie stavebného konania a upustenie od ústneho pojednávania na stavbu "Košice, Podradová-výstavba DTS, úprava VN,NN" na pozemkoch parcelné čísla 2161/2, 2303,2304, 2160/1, 2305, 2159/1, 2157/2, 565, 2157/3, 599/2, 2157/1, v katastrálnom území Čermeľ.

Vyvesené: 29.06.2016

Zvesené: 14.07.2016