Oznámenie o začatí stavebného konania a nariadenie ústneho pojednávania č. OU-KE-OSZP3-2017/018156-2

Okresný úrad Košice, Odbor starostlivosti o životné prostredie vydal oznámenie o začatí stavebného konania na uskutočnenie vodných stavieb, realizovaných v rámci stavby " Košice-Protipovodňové opatrenia v SR, Hornád - ochrana intravilánu krajského mesta-pravý breh, stavba II.rkm 140,575-142,517."

Vyvesené: 11.10.2017

Zvesené: 26.10.2017