Oznámenie o začatí stavebného konania MK/A/2023/11654-06/I/FOD

Mesto Košice, pracovisko Košice – Staré Mesto, Hviezdoslavova 7, Košice, ako 2 vecne a miestne príslušný stavebný úrad I. stupňa podľa § 117 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, podľa § 61 ods. 1 a 4 stavebného zákona oznamuje začatie stavebného konania verejnou vyhláškou  na stavbu s názvom „Košice – Sever, lokalita ul. Slovenská, Slovenskej jednoty, Ťahanovské riadky – prekládka TSS, úprava NN a DP“ na pozemkoch KN-C parcelné čísla 8367/1, 8290/19, 8290/17 (KN-E 1868/1, 1768/5), 4628/32, 4628/30, 8174, 8169/1, 8293, 8176, 4627 v katastrálnom území Severné Mesto.

Vyvesené: 20.04.2023

Zvesené: 05.05.2023