Oznámenie o začatí konania o predĺžení platnosti územného rozhodnutia o umiestnení stavby

Obec Bukovec, ako poverený stavebný úrad oznamuje začatie konania o predĺžení platnosti územného rozhodnutia o umiestnení stavby"Okružná križovatka-Kostolianska cesta-Národná trieda-Podhradová".

Vyvesené: 25.07.2022

Zvesené: 09.08.2022