Oznámenie o začatí konania o predĺžení platnosti rozhodnutia o umiestnení stavby verejnou vyhláškou

Mesto Košice, pracovisko Košice - Staré Mesto, ako vecne a miestne príslušný stavebný úrad I. oznamuje začatie konania o predĺžení platnosti rozhodnutia o umiestnení stavby na stavbu  s názvom „POLYANKA – Polyfunkčný objekt – veterinárna klinika a nájomné apartmány, Pod šiancom, Košice“ na pozemkoch KN-C parcelné čísla 5460/10, 5460/14, 5460/31 (hlavná stavba) a 8233/7, 8362/1, 5458/104, 8213/1, 5458/293, 5458/207, 5458/259, 5458/307, 5458/240 (napojenie na dopravnú sieť a prípojky na jednotlivé inžinierske siete v území) v katastrálnom území Severné Mesto.

Vyvesené: 14.05.2024

Zvesené: 29.05.2024