Oznámenie o začatí konania o dodatočnom povolení stavby spojeného s kolaudačným konaním verejnou vyhláškou

Mesto Košice, pracovisko Košice – Staré Mesto, Hviezdoslavova 7, Košice, ako vecne a miestne príslušný stavebný úrad I. stupňa oznamuje začatie konania o dodatočnom povolení stavby spojeného s kolaudačným konaním verejnou vyhláškou na stavbu  "Prístavba exteriérového WC a zmena účelu užívania na jednotku rýchleho občerstvenia, Košice".

Vyvesené: 30.06.2022

Zvesené: 15.07.2022