Oznámenie o začatí kolaudačného konania verejnou vyhláškou č.431/2017-Ča

Obec Čaňa ako príslušný stavebný úrad I.stupňa, vydala oznámenie o začatí kolaudačného konania verejnou vyhláškou a nariadenie ústneho pojednávania na stavbu "KE, Modernizácia električkových tratí MET v meste Košice" UČS 14 Ul. Komenského, úsek trate NMM (mimo) - obratisko Havlíčkova (mimo).

Vyvesené: 13.11.2017

Zvesené: 28.11.2017