Oznámenie o začatí kolaudačného konania MK/A/2022/14329-05/I/BUN

Mesto Košice, pracovisko Košice – Staré Mesto, Hviezdoslavova 7, Košice, ako vecne a miestne príslušný stavebný úrad I. stupňa oznamuje začatie kolaudačného konania verejnou vyhláškou pre stavbu "Košice-Národná trieda, Cimborkova, Alešovo nábrežie - úprava NN siete".

Vyvesené: 22.06.2022

Zvesené: 07.07.2022