Oznámenie o vyhlásení výberového konania

Starosta Mestskej časti Košice – Sever vyhlasuje výberové konanie na obsadenie voľného pracovného miesta: odborný referent oddelenia sociálnych vecí Miestneho úradu MČ Košice – Sever.  Do výberového konania sa môže prihlásiť uchádzač, ktorý spĺňa: 1) Predpoklady podľa § 3 ods.1 písm. a) a b) zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov (spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu a bezúhonnosť), 2) Kvalifikačné predpoklady podľa § 3 ods. 1 písm. c) zákona: vysokoškolské vzdelanie I. stupňa v odbore sociálna práca.

Ďalšie kritériá a požiadavky: 

  • Ovládanie práce s PC ( Word, Excel, Internet)
  • Odborná prax v oblasti sociálnej práce v samospráve sú vítané

Zoznam požadovaných dokladov a písomností:

  • Písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania
  • Fotokópia diplomu, príp. dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní
  • Výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace
  • Čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu
  • Profesijný štruktúrovaný životopis
  • Potvrdenie o odbornej praxi

Žiadosť o zaradenie do výberového konania spolu s požadovanými dokladmi je potrebné zaslať poštou (príp. doručiť osobne do podateľne) na adresu: Miestny úrad Mestskej časti Košice – Sever Festivalové námestie 2 04001 Košice s označením „ Výberové konanie – sociálna práca “ najneskôr do 15.02.2012. Žiadosť môžete zaslať aj na: info@kosicesever.sk, alena.pustaiova@kosicesever.sk. Termín uskutočnenia výberového konania bude určený dodatočne a písomne oznámený uchádzačom, ktorí splnia podmienky účasti vo výberovom konaní.