Oznámenie o vstupe na pozemok

Spoločnosť Východoslovenská distribučná a.s., so sídlom v Košiciach, Mlynská 31, IČO: 36599361, oznamuje vlastníkom nehnuteľností v katastrálnom území mesta Košice, mestská časť Košice Sever (Kalvária), okres Košice I:
že za účelom vykonania úprav vlastného distribučného zariadenia, vstúpi VSD, resp. ním poverená osoba vo verejnom záujme na cudzie pozemky a do cudzích objektov v rozsahu a spôsobom nevyhnutným na výkon povolenej činnosti prevádzkovateľa distribučnej sústavy. Pôvodný termín ohlásených vstupov na pozemok v priebehu obdobia: 1. marca 2023 – 31. decembra 2023 predlžujeme do 31. decembra 2024.
Úpravu distribučného vedenia bude realizovať spoločnosť ANTIK Telecom s.r.o. Čárskeho 10, 040 01.

Vyvesené: 31.1.2024

Zvesené: 1.3.2024