Oznámenie o strategickom dokumente "Program odpadového hospodárstva Košického kraja na roky 2016-2020

      Obstarávateľ Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie štátnej vodnej správy a vybraných zložiek životného prostredia kraja, Komenského 52, 041 26 Košice, predložil na Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja podľa § 9 ods. 5 zákona NR SR č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov dňa 15.12.2017 správu o hodnotení strategického dokumentu a návrh strategického dokumentu „Program odpadového hospodárstva Košického kraja na roky 2016 - 2020".


      Oznámenie o strategickom dokumente je k dispozícií k nahliadnutiu na adrese: Mesto Košice, Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice v každý pracovný deň počas stránkových hodín najmenej po dobu 21 dní od zverejnenia informácie a jeho doručení, t.j. do 12.01.2018. Správa o hodnotení strategického dokumentu a návrh strategického dokumentu „Program odpadového hospodárstva Košického kraja na roky 2016 - 2020" je zverejnený aj na webovom sídle Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky: http://www.enviroportal.sk/Sk_Sk/eia/detail/program-odpadoveho-hospodarstva-kosickeho-kraja-na-roky-2016-2020

Vyvesené: 22.12.2017

Zvesené: 13.01.2018