Oznámenie o prevode majetku MČ

O Z N Á M E N I E


Mestská časť Košice - Sever týmto zverejňuje zámer previesť majetok mestskej časti na mesto Košice z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa § 9a, ods. 8 písm. e ) zákona č.  138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov :

Športové ihrisko Národná trieda 76-86

      Vzhľadom na skutočnosť, že sa jedná o prevod majetku Mestskej časti Košice - Sever  z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa  § 9a, ods. 8 písm. e ) zákona č.  138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, je potrebné tento materiál predložiť na rokovanie Miestnej rady MČ Košice - Sever a Miestneho zastupiteľstva MČ Košice - Sever. Prevod majetku je prípadom hodným osobitného zreteľa, nakoľko športové ihrisko má verejný charakter a bude slúžiť  obyvateľom   mesta.   Mestská  časť   Košice  -  Sever   nemá   vytvorené    podmienky ( materiálne, technické, personálne a finančné ) na zabezpečenie správy a údržby predmetného športového ihriska.  Správu a údržbu ihriska bude zabezpečovať príspevková organizácia mesta Košice,  Správa mestskej zelene v Košiciach.

       V zmysle vyššie uvedeného zákona pri prevode majetku mestskej časti z dôvodu hodného osobitného zreteľa rozhoduje miestne zastupiteľstvo trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov a zámer previesť majetok  na Mesto Košice je mestská časť povinná zverejniť najmenej 15 dní pred schvaľovaním prevodu miestnym zastupiteľstvom na svojej úradnej tabuli a svojej internetovej stránke.

            Informovanie verejnosti je prezentované uverejnením oznámenia na úradnej tabuli a zverejnením oznamu na internetovej stránke Mestskej časti  Košice - Sever www.kosicesever.sk.

 

                                                                                                             Marián Gaj v.r.

                                                                                                                 starosta

 

Vyvesené: 04.04.2017                                               

Zvesené:   19.04.2017