Oznámenie o pokračovaní konania o predĺžení doby trvania dočasnej reklamnej stavby verejnou vyhláškou

Mesto Košice, pracovisko Košice-Staré mesto ako príslušný stavebný úrad  vydalo oznámenie o pokračovaní konania o predĺžení doby trvania dočasnej reklamnej stavby umiestnenej na fasáde obytného domu na pozemku parc.č. 3643 v kat.území Huštáky na ul. Čsl. armády č.12 v Košiciach.

Vyvesené: 13.11.2017

Zvesené: 28.11.2017