Oznámenie o organizovaní kultúrneho podujatia a vyhlásenie príležitostného trhu - Rozlúčka s letom s Loli paradičkou

Mestská časť Košice – Sever  príslušná  podľa  ustanovenia § 3 ods. 1 zákona č. 178/1998 Z. z.  o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach a o zmene 
a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov a v súlade s VZN  č. 47 a prílohami  č. 1 a č. 2 (§ 1 ods. 1 písm. e)  o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach v mestskej časti Košice – Sever    

                                                                                                                                                                                                      

z r i a ď u j e

príležitostný trh konaný počas podujatia

„Rozlúčka s letom s Loli paradičkou“,

v Amfiteátri,  Festivalové nám. 2, 040 01 Košice, predajný čas 28.08.2019 (v prípade nepriaznivého počasia dňa 01.09.2019) od 18:00 hod. do 22:00 hod. Prevádzkový čas začína 1.00 hod. pred predajným časom a končí 1.00 hod. po predajnom čase.