Oznámenie o dražbe nehnuteľnosti

OZNÁMENIE  O DRAŽBE  NEHNUTEĽNOSTI

 

 

V zmysle ustanovenia § 17 ods. 5 zák. č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách oznamujeme konanie  dražby nehnuteľnosti dňa

 

03.07.2024 o 11:30 hod.

Predmetom dražby:

Súbor nehnuteľností evidovaných Okresným úradom Košice, katastrálny odbor, zapísané na LV č. 13100, k.ú. Severné Mesto, obec Košice – Sever, okres Košice I. a to:

Parcela registra „C“ evidované na katastrálnej mape:

  1. Parcelné číslo       výmera v m2                     druh pozemku

5586/2                    3593                        zastavaná plocha a nádvorie

5586/3                     315                         zastavaná plocha a nádvorie    

Stavba postavená na pozemkoch parcely registra „C“

Súpisné číslo           Na parcele číslo               Popis stavby                   

    1113                         5586/2                 Zimný štadión Crow Aréna 

    1113                         5586/3                           stojovňa

Spoluvlastnícky podiel záložcu:                                  1:1      

 

Číslo LV            Katastrálne územie              Katastrálny odbor Okresného úradu

12863                      Severné Mesto                                        Košice  l.

Pozemok parcela registra „C“:

Parc.č.       Druh pozemku                   Výmera m2               Poznámka

5586/1   zastavaná plocha a nádvorie      5878 

Spoluvlastnícky podiel záložcu:                                  1:1      

Miesto konania dražby:  DoubleTree by Hilton Košice, Hlavná 1, 04001, Košice

                                           (Salónik Strauss- na 1. poschodí)

Bližšie údaje o predmete a konaní dražby sú uverejnené na úradnej tabuli v budove Miestneho úradu, Festivalové námestie 2, Košice a na webovej stránke MČ.

 

Vyvesené:      06.06.2024

 

Zvesené:         03.07.2024