Oznámenie o dražbe

Miesto konania: Magistrát mesta Košice, Trieda SNP 48/A, Košice,  zasadačka č.C205 na    

                          2.poschodí

Dátum a čas konania dražby: 27.06.2023 o  09:00 hod.

Predmet dražby: Nehnuteľnosť – dom meštiansky, Kováčska 34, súp.č. 246 na parcele C KN

                           č.789 a pozemok registra C KN parc.č. 789, zastavaná plocha a nádvorie

                           s výmerou 142 m2 v  v kat.území Stredné mesto, evidované na LV č.10527

                           v podiele 1/1 k celku

 

Obhliadka: 06.06.2023 a 13.06.2023 o 9.00 hod

 

 

Vyvesené: 09.06.2023

Zvesené: 27.06.2023