Oznámenie o Africkom more ošípaných

Starosta MČ Košice - Sever oznamuje:

Regionálna veterinárna a potravinová správa Košice-mesto (RVPS), Hlinkova 1/C dňa 25.05.2018upozorňuje všetkých registrovaných aj neregistrovaných chovateľov ošípaných v nárazníkovej zóne afrického moru ošípaných, že v prípade úhynu domácej ošípanej je majiteľ zvieraťa povinný tento  úhyn ihneď nahlásiť Regionálnej veterinárnej a potravinovej správe Košice-mesto na tel.číslo 055/7961811alebo na mobilné číslo 0911888267a príslušnému súkromnému veterinárnemu lekárovi.

Nárazníková zóna afrického moru ošípaných (AMO) bola vyčlenená ako oblasť, ktorá zahŕňa okres Košice a je to zóna s aktívnym monitoringom Afrického moru ošípaných.

 Regionálna veterinárna a potravinová správa Košice-mesto žiada:

  • vykonat' do 31.05.2018 súpis všetkých chovateľov ošípaných ( aj neregistrovaných, aj chovateľov, ktorí majú iba jednu ošípanú pre vlastnú spotrebu)

 

V tejto súvislosti žiadam všetkých chovateľov ošípaných ( aj neregistrovaných, aj chovateľov, ktorí majú iba jednu ošípanú pre vlastnú spotrebu)o oznámenie chovu v termíne do 31.05.2018 na MČ Košice-Sever,

osobne: MČ Košice-Sever, Festivalové námestie 2, Košice, Kancelária prvého kontaktu

písomne: MČ Košice-Sever, Festivalové námestie 2, 040 01 Košice
mailom: kancelariastarostu@kosicesever.sk
alebo telefonicky: 055/632 47 67, 632 47 73.

 

                                                                                                                Marián Gaj, v.r.
                                                                                                           starosta MČ Košice-Sever

 

Prílohy: